Zaloguj

Autor : ZI

Dodano : 2019-05-15 09:00:00

Walne Polskiej Izby Gospodarczej TBS

 Szanowni Państwo, Członkowie Polskiej Izby Gospodarczej TBS Zgodnie wcześniejszą zapowiedzią oraz § 18 Statutu Polskiej Izby Gospodarczej Towarzystw Budownictwa Społecznego zawiadamiamy, że Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Gospodarczej Towarzystw Budownictwa Społecznego, odbędzie się w dniu 13 czerwca 2019 roku w Muzeum Śremskim (Sala widowiskowa), ul. Mickiewicza 89, 63-100 Śrem o godz. 1045. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku kworum, drugi termin wyznaczono w tym samym dniu i miejscu na godz. 1115. Porządek Obrad 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Gospodarczej Towarzystw Budownictwa Społecznego, zwanej dalej „Izbą”; 2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Izby w jawnym głosowaniu większością głosów obecnych członków Izby uprawnionych do głosowania; 3. Przyjęcie Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia Izby w głosowaniu jawnym większością głosów obecnych członków Izby uprawnionych do głosowania; 4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Izby w głosowaniu jawnym większością głosów obecnych członków Izby uprawnionych do głosowania; 5. Wybór Wiceprzewodniczącego i Sekretarza obrad Walnego Zgromadzenia Izby w jawnym głosowaniu większością głosów obecnych członków Izby uprawnionych do głosowania; 6. Wybory członków komisji: 6.1. Mandatowo-Skrutacyjne, 6.2. Wniosków i Uchwał, w głosowaniu jawnym większością obecnych członków Izby uprawnionych do głosowania; 7. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawomocności Walnego Zgromadzenia Izby; 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Izby, Rady Izby i Komisji Rewizyjnej Izby za okres 1.01. 2018 - 31.12.2018 roku; 9. Dyskusja nad przedstawionymi poniżej projektami oraz podjęcie uchwał w jawnym głosowaniu większością głosów obecnych członków Izby uprawnionych do głosowania: 9.1. Uchwały Nr 1/2019 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej TBS za 2018 rok; 9.2. Uchwały Nr 2/2019 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres 1.01.2018 do 31.12.2018 roku; 9.3. Uchwały Nr 3/2019 w sprawie przeznaczenia zysku za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku; 9.4. Uchwały Nr. 4/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności sprawozdanie Rady Polskiej Izby Gospodarczej TBS za 2018 rok; 9.5. Uchwały Nr 5/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Gospodarczej TBS za 2018 rok; 9.6. Uchwały Nr 6/2019, 7/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019, 11/2019 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej TBS za 2018 rok; 9.7. Uchwały Nr 12/2019, 13/2019, 14/2019, 15/2019 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Gospodarczej TBS za 2018 rok. 9.8. Uchwały Nr, 16/2019, 17/2019, 18/2019, 19/2019, 20/2019, , 20/2019, 21/2019, 22/2019, 23/2019, 24/2019 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Polskiej Izby Gospodarczej TBS za 2018 rok; 10. Przedstawienie i dyskusja nad projektem uchwały Komisji Wniosków i Uchwał; 11. Wolne wnioski; 12. Zamknięcie obrad.


Wróć Główna