Zaloguj

Autor : ZI

Dodano : 2017-04-18 09:00:12

Walne Zgromadzenie Izby


Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Gospodarczej Towarzysstw Budownictwa Społecznego odbędzie się w dniu 8 czerwca2017 roku, w Łysomicach/k Torunia
.

Stosowne zaproszenie, plan i materiały zostaną wysłane do 8 maja 2017r.
Po Walnym Zgromadzeniu, w dniu 8 czerwca odbędzie się Ogólnopolska konferencja TBS oraz uroczystości obchodów 20-lecia Toruńskiego Towarzystwa Budowmictwa Społecznego.

   Szanowni Państwo
       Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w czerwcu 2017 roku obchodzi 20-letnią rocznicę powstania. W minionych dwudziestu latach Spółka stała się trwałym i znaczącym narzędziem polityki mieszkaniowej miasta Torunia. Dzięki uzyskanym środkom kredytowym w ramach programu rządowego Toruńskie TBS wybudowało ponad 1200 mieszkań. Z powodzeniem od kilku lat prowadzi nowatorski program budowy mieszkań na wynajem o podwyższonym standardzie z możliwością jego wykupu przez najemcę, buduje mieszkania komunalne z udziałem Funduszu Dopłat, planuje też w kolejnych latach wybudować mieszkania dla seniorów.
      Termin obchodów Jubileuszu Toruńskiego TBS zbiega się z planowanym terminem zakończenia prac nad projektami ustaw będących podstawą działalności społecznego budownictwa czynszowego realizowanego przez TBS-y.
      Powyższe stało się przesłanką do organizacji przez Polską Izbę Gospodarczą Towarzystw Budownictwa Społecznego oraz Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ogólnopolskiej Konferencji Towarzystw Budownictwa Społecznego, poprzedzające bezpośrednio inauguracje obchodów 20-lecia Spółki.
       Tematem wiodącym Konferencji będzie omówienie ostatecznej wersji projektowanych zmian ustawy o wspieraniu społecznego budownictwa mieszkaniowego, ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz ustawie o ochronie praw lokatorów. Będzie także okazją do przybliżenia programu rządowego „Mieszkanie Plus” w którym Gmina Miasta Toruń bierze aktywny udział. Ponadto chcielibyśmy poruszyć temat budowy mieszkań dla seniorów.
       Konferencja, dedykowana dla całego środowiska budownictwa społecznego, z udziałem zarówno zarządów TBS, jaki i zaproszonych gości, przede wszystkim przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, służyć będzie wymianie poglądów wynikających z doświadczeń związanych z finansowaniem i realizacją inwestycji przez towarzystwa budownictwa społecznego oraz realizacją i funkcjonowaniem programu społecznego budownictwa czynszowego.
      W dniu 7 czerwca w godzinach popołudniowych (wstępnie godz.16.00) planowane jest posiedzenie organów Izby: Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu.
      Miejsce Walnego, konferencji oraz obchodów 20-lecia TTBS- sala konferencyjna hotelu Rubbens & Monet w Łysomicach k/Torunia przy ul. Toruńskiej 10a ( przy drodze krajowej nr 91 na trasie Toruń – Gdańsk ).         Planowany porządek obrad Wlanego Zgromadzenia Izby

     1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Gospodarczej Towarzystw Budownictwa Społecznego, zwanej dalej „Izbą”;
     2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Izby w jawnym głosowaniu większością głosów obecnych członków Izby
          uprawnionych do głosowania;
     3. Przyjęcie Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia Izby w głosowaniu jawnym większością głosów obecnych członków Izby
          uprawnionych do głosowania;
       4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Izby w głosowaniu jawnym większością głosów obecnych członków Izby
          uprawnionych do głosowania;
      5. Wybór Wiceprzewodniczącego i Sekretarza obrad Walnego Zgromadzenia Izby w jawnym głosowaniu większością głosów obecnych
          członków Izby uprawnionych do głosowania;
      6. Wybór Komisji Mandatowej w głosowaniu jawnym większością obecnych członków Izby uprawnionych do głosowania;
      7. Wybór komisji Wniosków i Uchwał w głosowaniu jawnym większością głosów obecnych członków Izby uprawnionych do
          głosowania
      8. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową prawomocności Walnego Zgromadzenia Izby;
      9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Izby, Rady Izby i Komisji Rewizyjnej Izby za okres 1.01. 2016 - 31.12.2016 roku;
   10. Dyskusja nad przedstawionymi poniżej projektami oraz podjęcie uchwał w jawnym głosowaniu większością głosów obecnych
          członków Izby uprawnionych do głosowania:
      10.1. Uchwały Nr 1/2017 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej TBS za 2016 rok;
      10.2. Uchwały Nr 2/2017 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres 1.01.2016 do 31.12.2016 roku,
      10.3. Uchwały Nr 3/2017 w sprawie przeznaczenia zysku za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 roku;
      10.4. Uchwały Nr. 4/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności sprawozdanie Rady Polskiej Izby Gospodarczej TBS
               za 2016 rok;
      10.5. Uchwały Nr 5/2017 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Gospodarczej TBS
               za 2016 rok;
      10.6. Uchwały Nr od 6/2017 do 12/2017 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej TBS
               za 2016 rok,
      10.7. Uchwały Nr od 13/2017 do 23/2017 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Polskiej Izby Gospodarczej TBS
               za 2016 rok,
      10.8. Uchwały Nr 24/2017, 25/2017, 26/2017 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby
               Gospodarczej TBS za 2015 rok;
   11. Dyskusja nad przedstawionymi projektami uchwał komisji;
   12. Podjęcie Uchwały
   13. Wolne wnioski;
   14. Zamknięcie obrad.

 

Prezes Zarządu    
Wiesław Źrebiec    Wróć Główna