Dodano: 2019-07-17

NOWELIZACJA USTAWY O POPIERANIU SPOŁECZNEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO


      W dniu 15  lipca 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1309 ogłoszono tekst Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.

      Nowelizacja ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego - Dz. U. z 2018 r. poz. 1020, 1540 i 2529 dokona została na podstawie art.9 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2019 r., poz. 1309 ).
Zmiany te są odpowiedzią m.in. na  Rekomendacje Izby złożone w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w sierpniu i wrześniu 2018r. Kluczowe zmiany prezentowane były 3 lipca br.  podczas Konferencji w Muszynie i w szczególności dotyczą kwestii:

umów zawieranych z gminą - tylko TBS-y z udziałem większościowym gminy/gmin i spółki gminne zobowiązane są do zawierania umowy z gminą;

maksymalnego poziomu udziału kredytu - do 80% kosztów przedsięwzięcia inwestycyjno-budowalnego;

maksymalnego poziomu czynszów - zwiększenie dla gmin sąsiadujących z miastami siedzibami Urzędu Wojewody lub Urzędu Marszałkowskiego – średnia z tych miast i pozostałej części województwa – dotyczy wyłączne finansowania zwrotnego;

cesji partycypacji - tylko i wyłączne za zgodą TBS-u);

wysokości maksymalnego dochodu w gospodarstwie domowym - dwie grupy maksymalnego poziomu dochodów – usunięcie grupy z najniższym progiem;

badania dochodów gospodarstwa - składanie deklaracji tylko przy ubieganiu się o najem;

wypowiadania umów najmu i podnoszenia czynszów - tylko przypadku zaległości czynszowych, ect. lub/i uzyskania tytułu prawnego do innego mieszkania;

zwrotu kaucji - ograniczenie do 150% wpłaconej kaucji, w przypadku wypowiedzenia umowy w związku z uzyskania tytułu prawnego do innego mieszkania .

     Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia (t.j. 15.08.2019 r.), z wyjątkiem:
1) art. 20, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.;
2) art. 28, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
3) art. 7 pkt 2–4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
Wyliczone powyżej artykuły ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości... nie dotyczą ustawy o niektórych formach popierania społecznego budownictwa mieszkaniowego.

WuZed